Cei patru participanți din instituția noastră s-au familiarizat la acest curs cu diverse aplicații web ce pot face lecțiile mai atractive și interactive. Domeniile vizate includ nu doar disciplinele STEM, ci și activitățile educative și extracurriculare sau de management al clasei / instituției. La finalizarea cursului, participanții au primit Certificate de Mobilitate Europass care atestă calitatea implicării lor în propria formare.

Participarea la mobilități se va reflecta în îmbunătățirea calificativului anual acordat cadrelor didactice care se perfecționează continuu și care participă cu succes la proiecte și programe școlare naționale și europene.

Evaluarea plus-valorii acumulate în urma acestui stagiu de formare se va realiza prin chestionare, rapoarte de activitate și proiectarea unor lecții demonstrative la disciplinele STEM, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii în predare-învățare-evaluare.

Se vor realiza diverse activități de transfer a rezultatelor (cunoștințe, metode, instrumente) către alți profesori din școală și din alte școli în cadrul comisiilor și cercurilor metodice, la ședințele consiliului profesoral, prin participarea la ateliere de lucru, simpozioane, conferințe etc.

Cadrele didactice selectate pentru a participa la următoarea mobilitate din perioada 27 iunie – 1 iulie 2022 (cursul „STE[A]M in Classroom – Multiple Intelligences – Gamification – Microlearning – Flipping Classrooms – CLIL”,  la instituția-gazdă din Atena – Grecia,  www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=65676) au participat la activitățile de pregătire lingvistică, pedagogică și interculturală desfășurate în cadrul proiectului.

Din echipa de implementare a proiectului fac parte: directorul școlii, personal didactic reprezentând toate nivelurile de învățământ existente în instituția noastră: preșcolar, primar și gimnazial, administratorul financiar și secretarul școlii.

Source