Contabilitate financiară și contabilitate de gestiune - diferențele dintre cele douăContabilitate financiară și contabilitate de gestiune - diferențele dintre cele două

Contabilitatea este un domeniu vast și complex, care se ocupă de înregistrarea, analiza și raportarea informațiilor financiare și economice ale unei firme.

Contabilitatea are mai multe ramuri și subdomenii, dar cele mai importante și cunoscute sunt contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune.

Firma de servicii de contabilitate Contab Secure Solutions ne va explica diferența dintre contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune.

Aceste două tipuri de contabilitate au scopuri, utilizatori, reguli și funcții diferite, dar și unele puncte comune.

Ce este contabilitatea financiară?

Contabilitatea financiară este ramura contabilității care se ocupă de înregistrarea tranzacțiilor financiare ale unei entități cu mediul extern, în scopul determinării periodice a situației patrimoniale și a rezultatului obținut.

Contabilitatea financiară are rolul de a comunica informații financiare relevante, credibile și comparabile către utilizatorii externi, cum ar fi acționarii, investitorii, creditorii, autoritățile fiscale, analiștii financiari sau publicul larg. Contabilitatea financiară se bazează pe date istorice (din trecut) și se exprimă în unități monetare.

Contabilitatea financiară se realizează prin intermediul situațiilor financiare, care sunt documente contabile de sinteză ce reflectă poziția financiară, performanța și fluxurile de numerar ale unei entități la un moment dat sau pentru o perioadă de timp.

Situațiile financiare constau în bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor în capitalurile proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative.

Contabilitatea financiară îndeplinește următoarele funcții principale:

 • De înregistrare a tranzacțiilor financiare ale entității cu mediul extern
 • De comunicare financiară externă către utilizatorii interesați
 • De instrument de verificare și de probă, pe baza rațiunilor juridice și fiscale
 • De furnizare a informațiilor necesare sintezelor macroeconomice
 • De satisfacere a cerințelor informaționale ale analizei financiare

Ce este contabilitatea de gestiune?

Contabilitatea de gestiune este ramura contabilității care se ocupă de furnizarea informațiilor utile în luarea deciziilor manageriale ale unei entități.

Aceasta are rolul de a fi o bază informațională pentru planificarea, controlul și evaluarea activităților și proceselor interne ale entității.

Se bazează pe date actuale (din prezent) sau previzionate (din viitor) și se poate exprima în unități fizice, cantitative sau monetare.

Contabilitatea de gestiune se realizează prin intermediul rapoartelor de gestiune, care sunt documente contabile de analiză ce reflectă costurile, veniturile, profiturile, performanțele și indicatorii specifici ai entității sau ai diviziilor, departamentelor, proceselor, produselor sau activităților acesteia.

Rapoartele de gestiune pot fi de diferite tipuri, cum ar fi rapoarte de costuri, rapoarte de bugete, rapoarte de deviații, rapoarte de rentabilitate, rapoarte de indicatori etc.

Contabilitatea de gestiune îndeplinește următoarele funcții principale:

 • De determinare a costurilor pe produs, activitate sau unitate organizațională
 • De determinare a rezultatelor analitice pe produs, activitate sau unitate organizațională
 • De furnizare a informațiilor necesare stabilirii bugetelor și conturilor previzionale
 • De producere a informațiilor destinate măsurării performanțelor entității la nivelul produselor și al sectoarelor de activitate
 • De asistare a managementului în luarea deciziilor strategice și operaționale

Care sunt diferențele dintre contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune?

Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune se diferențiază prin mai multe aspecte, cum ar fi:

 • Scopul: contabilitatea financiară are scopul de a comunica informații financiare externe, în timp ce contabilitatea de gestiune are scopul de a furniza informații utile pentru management.
 • Utilizatorii: contabilitatea financiară se adresează utilizatorilor externi, cum ar fi acționarii, investitorii, creditorii etc., în timp ce contabilitatea de gestiune se adresează utilizatorilor interni, cum ar fi directorii, managerii, angajații etc.
 • Datele: contabilitatea financiară se bazează pe date istorice (din trecut), care sunt obiective și verificabile, în timp ce contabilitatea de gestiune se bazează pe date actuale (din prezent) sau previzionate (din viitor), care pot fi subiective și estimative.
 • Unitățile: contabilitatea financiară se exprimă în unități monetare (ex.: Leu, Euro, Dolar etc.), care sunt comune și comparabile, în timp ce contabilitatea de gestiune se poate exprima în unități fizice, cantitative sau monetare, care pot fi specifice și variabile.
 • Documentele: contabilitatea financiară se realizează prin situațiile financiare, care sunt documente contabile de sinteză ce reflectă situația globală a entității, în timp ce contabilitatea de gestiune se realizează prin rapoartele de gestiune, care sunt documente contabile de analiză ce reflectă situația detaliată a entității sau a componentelor acesteia.
 • Frecvența: contabilitatea financiară se efectuează periodic (anual, semestrial, trimestrial sau lunar), în funcție de cerințele legale și de raportare, în timp ce contabilitatea de gestiune se efectuează continuu (săptămânal, zilnic sau chiar în timp real), în funcție de nevoile manageriale și de control.
 • Agregarea: contabilitatea financiară se realizează la nivelul întregii entități, fără a distinge între produse, activități sau unități organizaționale, în timp ce contabilitatea de gestiune se realizează la nivelul diferitelor segmente ale entității, permițând o analiză mai profundă și mai detaliată.

Acestea sunt diferențele dintre contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune. Acest articol a fost scris de specialiștii de la Contab Secure Solutions – o firmă de contabilitate din București, care oferă servicii complete pentru firme și asociații de proprietari.

Firma este membră a CECCAR și are o experiență de peste 10 ani în domeniu.